Verlof & verzuim

In de Leerplichtwet staat dat je ouders/verzorgers ervoor verantwoordelijk zijn dat jij bij de school staat ingeschreven en daar ook daadwerkelijk naartoe gaat. Vanaf 12 jaar ben je ook als leerling verantwoordelijk voor het volgen van je lessen. Mocht dat tijdelijk, om welke reden dan ook, niet lukken dan moeten je ouders dat doorgeven aan de school.

Ziekmelding

Als je ziek bent, geven je ouders/verzorgers dit door tussen 08.00 en 08.15 uur via de Bertrand-app. Als je onder schooltijd ziek wordt, dan meld je je af bij de conciërge op de onderbouw of de receptiemedewerker op de bovenbouw. Uiteraard bellen we meteen met je ouders/verzorgers om te vertellen dat je naar huis komt.

Tandarts- en doktersafspraken

Plan je bezoek aan de tandarts, dokter en andere verplichtingen zoveel mogelijk buiten schooltijd. Lukt dat een keer niet, dan geven jij of je ouders/verzorgers de afspraak door via de Bertrand-app. Let erop dat dergelijke afspraken geen geldige reden zijn om proefwerken en examens te missen. We verwachten dat jij zelf initiatief neemt om de leerachterstand, die je door je afwezigheid oploopt, zo snel mogelijk inhaalt.

Verzuimregistratie

Om te voorkomen dat je structureel afwezig bent op school en om tijdig te kunnen ingrijpen, houden we verzuim van alle leerlingen bij, zoals ziekteverzuim, geoorloofd verzuim (tandarts- en doktersbezoek, etc.), ongeoorloofd verzuim (afwezig zonder melding). Als je te laat op school komt, wordt dat geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Aanvraag bijzonder verlof

Onder bepaalde omstandigheden kunnen je ouders/verzorgers buiten de schoolvakantie verlof aanvragen bij de afdelingsleider. Als het om meerdere dagen verlof gaat, moeten je ouders dit minstens acht weken van tevoren aanvragen. Zij kunnen dan het formulier ‘Aanvraag Bijzonder Verlof’ downloaden, invullen en printen. Jij kunt dit formulier op school inleveren. Als het bijzonder verlof wordt toegewezen, wordt het formulier naar de leerplichtambtenaar gestuurd ter informatie.