Inspraak

Ouderavonden

Op het Bertrand staan we open voor de mening en inbreng van ouders/verzorgers. We organiseren regelmatig ouderavonden en voorlichtingsavonden. Goed contact tussen u en school is van groot belang.

We organiseren jaarlijks de volgende bijeenkomsten:

  • Ouderavonden met als doel kennismaking met elkaar, de school en de mentor;
  • Driehoeksgesprekken met docenten of de mentor om met elkaar van gedachten te wisselen over het rapport van uw kind en ter voorbereiding op de overgang naar het volgende jaar;
  • Diverse voorlichtingsavonden, zoals de keuze van het vakkenpakket, het examen en de buitenlandse reizen.

In de Bertrand-app vindt u de data en de aanvangstijden van de verschillende ouderavonden. Voor de voorlichtingsavonden gericht op de jaarlaag van uw kind ontvangt u een uitnodiging via de Bertrand-app. U kunt ook altijd een afspraak maken met de mentor van uw kind als u vragen heeft.

Beide ouders/verzorgers worden tegelijkertijd uitgenodigd voor ouderavonden en gesprekken met de mentor of vakdocenten, ook als u gescheiden bent. Het is niet mogelijk om ouders/verzorgers apart in te plannen tijdens een ouderavond. Wij gaan ervan uit dat u, als u beiden komt, het belang van uw kind in de gaten houdt en uitstraalt.

Wilt u als ouder meer inspraak?

Natuurlijk betrekken we álle ouders/verzorgers zo veel mogelijk bij het onderwijs. U kunt meepraten en meebeslissen in diverse organen.

Ouderraad

Op het Bertrand is een actieve ouderraad. De ouderraad fungeert als schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. De ouderraad bespreekt onderwerpen met de schoolleiding en een van de ouders is actief in de medezeggenschapsraad.

De ouderraad komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar. In de jaaragenda in de Bertrand-app vindt u de vergaderdata. Om de activiteiten van de ouderraad mogelijk te maken wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd aan ouders/verzorgers. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Klik hier voor de activiteiten van de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, zoals begroting, formatie en het schoolplan. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de schoolleiding. De MR bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen. Klik hier voor de bevoegdheden van de MR. Wilt u meer weten over de MR? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de MR.

Klankbordbijeenkomsten ouders

Er zijn klankbordbijeenkomsten voor ouders/verzorgers per afdeling/leerjaar. Het doel van de klankbordbijeenkomsten is om het onderwijs van het Bertrand te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u meepraten over het onderwijs, het schoolleven en de sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Het gesprek vindt plaats met de afdelingsleider en/of een leerjaarcoördinator en wordt georganiseerd volgens het ‘tip- en top-principe’. Dit betekent dat u een onderwerp kan inbrengen, waarbij u kunt aangeven wat goed verloopt (top) en wat beter kan (tip).

Ben je een betrokken leerling?

Vind je het leuk om mee te denken over het Bertrand? Heb je leuke ideeën of wil je meehelpen om iets te organiseren voor de hele school? Meld je dan aan voor de leerlingenraad, de klankbordgroep of de Medezeggenschapsraad (MR).

Leerlingenraad

Heb jij een goed idee om het Bertrand Russell college te verbeteren? Lijkt het je leuk om meer te doen voor onze school? Kom dan bij de leerlingenraad!
De leerlingenraad is een groep leerlingen die samen met de mevrouw Campos (rector) en meneer Olij een keer per maand samenkomen en dan verschillende onderwerpen bespreken. Als je dan een vraag hebt of een goed idee, geef je dat aan en dan kan de school daarmee aan de slag. Zo wordt het Bertrand steeds een beetje beter. Het kan over van alles gaan bij zo’n bijeenkomst, je kan alles vragen en alle ideeën zijn welkom.
Ook zitten er drie leerlingen vanuit de leerlingenraad in de Medezeggenschapsraad (MR). Hier worden alle belangrijke beslissingen over de school besproken. Deze vergaderingen bestaat uit drie leerlingen vanuit de leerlingenraad, samen met zes docenten en drie ouders. Tijdens de leerlingenraad worden de onderwerpen die hier voor komen ook weer besproken.
Het Bertrand Russell college is lid van het LAKS. Dat is het Landelijk Aktie Komité Scholieren, waarbij veel leerlingen van verschillende scholen samenkomen en vergaderen over belangrijke onderwerpen. Dit kan gaan over beter maken van het schoolsysteem of de examens. Kijk voor meer informatie op www.laks.nl.
Lijkt het je leuk om bij de leerlingenraad te komen? Stuur dan een berichtje via het contactformulier of loop even langs meneer Olij. Zien we je gezellig bij de volgende vergadering?

Klankbordgroep en Medezeggenschapsraad voor leerlingen

Wil je graag meedenken of meepraten over schoolzaken en om het onderwijs op het Bertrand te verbeteren? Dan kun je als leerling ook plaatsnemen in de Medezeggenschapsraad (MR) of in de klankbordgroep voor leerlingen.