Vrijwillige ouderbijdrage

Op het Bertrand Russell college organiseren wij buitenschoolse activiteiten op sportief, cultureel, maatschappelijk en internationaal gebied. Wij ontvangen niet voor al deze activiteiten bekostiging.

Het gaat bijvoorbeeld om vieringen, schoolreizen, langdurige extra programma’s zoals taal, sport en tweetalig onderwijs, een reis naar Rome, huiswerkbegeleiding, examentraining of een extra vak als Cambridge English.

Uw kind doet mee aan de activiteiten die wij als school aanbieden. We mogen daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage vragen. De ouders, die in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Bertrand zitten, stemmen in met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de activiteiten waar deze bijdrage aan wordt besteed.

Aan het begin van het schooljaar informeren wij u over welke activiteiten er gepland zijn en hoe we deze willen gaan bekostigen. Wij kunnen, tot twee weken voordat een activiteit plaatsvindt, besluiten dat deze niet doorgaat. Bijvoorbeeld als er onvoldoende financiering (bij betaling van minder dan 90%) is. Als de klassenactiviteit doorgaat doet elke leerling uit de klas mee.