Communicatie

Op het Bertrand houden we je goed op de hoogte met behulp van de Bertrand-app, Magister en Zermelo. Uiteraard kunnen jij en je ouders/verzorgers persoonlijk met ons in gesprek. Met de Bertrand-app is een afspraak snel gemaakt. Bertrand-app Via de Bertrand-app ontvang...

Verlof & verzuim

In de Leerplichtwet staat dat je ouders/verzorgers ervoor verantwoordelijk zijn dat jij bij de school staat ingeschreven en daar ook daadwerkelijk naartoe gaat. Vanaf 12 jaar ben je ook als leerling verantwoordelijk voor het volgen van je lessen. Mocht dat tijdelijk,...

Vrijwillige ouderbijdrage

Op het Bertrand Russell college organiseren wij buitenschoolse activiteiten op sportief, cultureel, maatschappelijk en internationaal gebied. Wij ontvangen niet voor al deze activiteiten bekostiging. Het gaat bijvoorbeeld om vieringen, schoolreizen, langdurige extra...

Documenten

Contactpersonen Toelichting interne en externe contactpersonen Inspraak Bevoegdheden Medezeggenschapsraad Taken Ouderraad Leerlingenstatuut OVO Klachtenregeling Ondersteuning en begeleiding Toelichting algemeen Schoolondersteuningsprofiel 2022-2024 Anti-pest protocol...