Verlof, ziekte, verzuim

Uit de schoolgids – 2018-2019

 Verzuim, ziekte en verlof

Ziekte en absentie

Bij ziekte van een leerling moet dit telefonisch worden gemeld aan de administratie door de ouder/verzorger tussen 08.00 en 08.20 uur. Leerlingen die onder schooltijd ziek worden, melden zich af bij de conciërge. Er wordt dan direct telefonisch, thuis of op het werk, aan de ouder/verzorger doorgegeven dat het kind zich ziek meldt en naar huis gaat.

Tandarts-, doktersbezoek of andere verplichtingen moeten zoveel mogelijk buiten schooltijden gepland worden en door de ouder/verzorger schriftelijk bij de conciërge gemeld worden. Hiervoor zijn standaardbriefjes beschikbaar bij de conciërge en standaardbriefjes op de website. Deze verplichtingen vormen geen geldige reden voor afwezigheid bij proefwerken en schoolexamens. We verwachten van de leerlingen dat ze zelf initiatieven nemen om de door hun afwezigheid opgelopen achterstand zo spoedig mogelijk in te halen.

 Ongeoorloofd of zorgwekkend schoolverzuim
In het kader van de Leerplichtwet is er een aantal wettelijke regelingen waaraan wij ons als school moeten houden bij veelvuldig te laat komen en/of ongeoorloofd verzuimen van leerlingen.
Op grond van deze Leerplichtwet zijn ouder(s)/verzorger(s) er verantwoordelijk voor dat hun kind(eren) bij een school staan ingeschreven en die ook bezoeken. Vanaf 12 jaar zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor het volgen van de lessen. Ouders en jongeren zijn dus primair zelf verantwoordelijk voor naleving van de leerplicht. Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en heeft daarvoor leerplichtambtenaren aangesteld. Van de school wordt verwacht dat deze een adequaat verzuimbeleid voert gericht op preventie en toezicht.
Om tijdig te kunnen signaleren dat verzuim niet incidenteel blijkt, houden wij een administratie van het schoolverzuim bij, gesplitst in ziekteverzuim, te laat komen, geoorloofd verzuim (dokters-, tandartsbezoek, etc.), ongeoorloofd verzuim (afwezig zonder melding).
Hierbij hanteren wij schoolregels, maar zijn wij ook gebonden aan wettelijke regelingen.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de regels die wij hanteren bij de verschillende
onderdelen:

Veelvuldig te laat komen wordt geteld als ongeoorloofd verzuim:

Bij 4x te laat:

  • Leerling meldt zich de volgende dag om 07.45 uur
  • De conciërge mailt naar huis om mee te delen

5 t/m 10x te laat:

  • Leerling meldt zich 2x om 07.45 uur
  • Conciërge mailt naar huis om mee te delen

Bij 11 t/m 15x te laat:

  • Leerling meldt zich een hele week om 07.45 uur
  • Conciërge stuurt leerling door naar schoolleiding
  • Schoolleiding neemt telefonisch contact op met ouders
  • Er gaat een brief bij 12x te laat uit naar de ouders met de waarschuwing dat wij de leerling bij de optelsom van 16x ongeoorloofd verzuim melden bij de Leerplicht

Verlof
Onder bepaalde gewichtige omstandigheden kan buiten de schoolvakantie om verlof worden aangevraagd bij de directie. Het is de bedoeling dat ouders zelf het formulier ‘aanvraag bijzonder verlof’ downloaden, dit invullen, afdrukken en bij school inleveren.
Alleen als het bijzonder verlof wordt afgewezen moet dit formulier naar de leerplicht ambtenaar gestuurd worden.
Houdt u zich met het plannen van uw vakanties aan de spelregels. Eerder naar uw vakantie vertrekken of later thuiskomen dan de geplande schoolvakanties, geldt als luxe verzuim en is dus ongeoorloofd.

Suikerfeest en Offerfeest
Er wordt één dag vrij gegeven voor het Suikerfeest en het Offerfeest. De ouders/verzorgers dienen hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen bij de betreffende afdelingsleider.

 

 

 

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top