Informatie ABC

Anti-pestprotocol 2018-2019

Bibliotheek

Bertrand-TV, Televisie van het BRC

Contact, adressen en route

Docentenafkortingen 2018-2019

Dyslexie, brief aan ouders voor leerlingen met dyslexie

Dyslexie, convenant Zaanse scholen

Dyslexie, informatieboekje 2018-2019

Frequently asked questions (FAQ)

Gedragscode voor leerlingen over e-mail en internetgebruik

Gedragsprotocol gescheiden ouders

Huiselijk geweld of kindermishandeling, meldcode

Huiselijk geweld of kindermishandeling, afwegingskader

Jaarnota 2018-2019

Jaarrooster 2018-2019 voor ouders

Interessante websites over kind en ICT-media

Klachtenprocedure

Leerlingenstatuut 2017

Lestijden

Medezeggenschapsraad

Meerjarenopbrengsten VO 2015

Ondersteuningsplan 2018-2022

Overgangsregeling 2018-2019

Overstap van 4vmbo naar 4havo 2019-2020

Overstap van 5havo naar 5vwo 2018-2019

OVO-Zaanstad eindexamenreglement

OVO-Zaanstad. Link naar de overkoepelende organisatie van onze school

Problemen? De interne contactpersoon

Profielwerkstuk (inlog vereist)

Revisie - gang van zaken

Scholen op de kaart, officiële gegevens over het Bertrand Russell College

Schoolgids 2018-2019

Schoolondersteuningsplan 2018-2022

Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022

Schoolorganisatie

Schoolplan 2016-2020

Schoolregels 2018-2019

Schoolveiligheidsplan 2015, pagina met bijlagen

Slaapproblemen bij jongeren

Toptalenten sport en cultuur

Tweede vreemde taal, ontheffingsregel voor bovenbouw atheneum

Uitleg activiteiten van jaarnota 2018-2019

Vakantieregelingen. Link naar het ministerie van onderwijs

Vakanties Zaanse openbare scholen 2018-2019

Vakanties Zaanse openbare scholen 2019-2020

Vakken in de Tweede Fase

Verlofwijzer van OVO-Zaanstad

Ziekte, verzuim en verlof

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top