Onze coronamaatregelen

De maatregelen die het Bertrand Russell college neemt in het kader van Corona

Stand van zaken 8 maart 2021

 • Vanwege de gedeeltelijke openstelling van het onderwijs per 1 maart 2021 zijn onderstaande extra maatregelen getroffen op het Bertrand Russell college per 8 maart 2021:
  • Alle leerlingen komen minimaal 2 dagen per week naar school
  • 50% van de leerlingen volgt lessen op school en 50% via online lessen (beperkte hybride lessen). Deze groepen wisselen op de woensdag.
  • In alle lokalen passen 16 leerlingen waarbij leerlingkoppels zijn gevormd
  • Examenleerlingen en kwetsbare leerlingen krijgen extra aandacht
  • Iedereen moet op school onderling 1,5 meter afstand houden behalve de vastgelegde koppels van leerlingen
  • We cohortering op leerjaren
  • Leerlingen hebben vaste plekken in de klas volgens een plattegrond
  • Spreiden van de start- en eindmomenten op een dag verloopt via de verschillende ingangen op school. De kluisjes kunnen niet gebruikt worden.
  • Er zijn duidelijke looproutes in school
  • De gymlessen zijn buiten met onderling 1,5 meter afstand
 • Alle leerlingen en medewerkers houden in alle ruimtes binnen school en op het schoolplein onderling 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve de leerlingen onderling binnen een vastgelegd koppel.
 • Iedereen volgt de hygi├źneregels op school: vaker handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst op school en bij binnenkomst van elke les, elke les maken de leerlingen en docenten bij aanvang en einde van de les de eigen tafel en stoel schoon, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruikmaken van (extra) beschermingsmiddelen.
 • In onze gebouwen draagt iedereen verplicht een mondkapje bij verplaatsingen en tijdens de practicumlessen. Bij weigering van het dragen van een mondkapje, kunnen leerlingen onderwijs op afstand volgen.
 • Tijdens de lessen op school wordt er zo min mogelijk rondgelopen en zo weinig mogelijk uitgedeeld. Leerlingen respecteren de werkruimte van de docenten.
 • Lesmaterialen die intensief gebruikt worden op school, worden extra schoongemaakt.
 • Medewerkers kunnen aangeven om welke materialen dit gaat.
 • Het in groepsverband op school geforceerd verheffen van de stem en zingen is verboden. Als docent een klas toespreken met een wat luidere stem kan wel, maar alle leerlingen tegelijk woordjes hardop laten roepen is niet verstandig.
 • Leerlingen en medewerkers blijven thuis wanneer zij positief getest zijn en bij coronaklachten conform de RIVM-richtlijnen. Bij klachten geldt dat het advies gegeven wordt om een coronatest te doen.
 • Heeft een gezinslid koorts boven de 38┬░C en/of benauwdheidsklachten? Dan geldt ook thuisblijven. Voor leerlingen en medewerkers die behoren tot een risicogroep, geldt dat er afspraken worden gemaakt om zo goed mogelijk op school onderwijs te volgen / op school te komen werken.
 • De betreffende leerlingen maken samen met hun ouders en de mentor afspraken en kunnen hierbij ondersteund worden door de co├Ârdinator ondersteuning en begeleiding. Er kan ook gekozen worden voor vrijstelling van fysiek onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs op afstand gevolgd wordt. Dit is een keuze van ouders/verzorgers. De uitkomst wordt gedeeld met de afdelingsleider en er wordt afgestemd met de schoolarts.
  • De betreffende medewerkers kunnen met de eigen leidinggevende afspraken maken om veilig te werken. Dit kan ook betekenen dat er vanuit huis gewerkt wordt. We vragen de bedrijfsarts om advies zodat de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is.
 • Leerlingen en werknemers met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep komen werken of gaan naar school. Zij hebben wel de keuze van dit uitgangspunt af te wijken. Als dit aan de orde is, zie dan het vorige punt.
 • Leerlingen en ouders, die zich ernstig zorgen maken, melden dit bij de mentor. Met de co├Ârdinator ondersteuning en begeleiding eventueel aangevuld met de schoolarts wordt gekeken naar de individuele situaties. Ontheffing van fysiek onderwijs kan alleen plaats vinden met toestemming van de leerplicht. Wanneer er sprake is van ontheffing van fysiek onderwijs op school, dan is dit schriftelijk bevestigd door de afdelingsleider en zijn er afspraken gemaakt over onderwijsactiviteiten waarbij aanwezigheid op school van belang is, zoals o.a. bij toetsen.
 • Medewerkers die zich ernstig zorgen maken, gaan in overleg met de eigen leidinggevende over mogelijkheden en passende afspraken.
 • Medewerkers die zwanger zijn, gaan altijd in overleg met de eigen leidinggevende over de mogelijkheden wat betreft de inzetbaarheid.
 • Medewerkers die zorgdragen voor jonge kinderen, mantelzorg of andere noodzakelijke zorg verlenen aan familieleden gaan in gesprek met de leidinggevende om te komen tot passend afspraken waarbij de combinatie van werk en zorg zo goed mogelijk ingevuld kan worden in de huidige situatie.
 • Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt.
 • Er worden vooral lessen gegeven, er worden zo min mogelijk andere activiteiten georganiseerd.
 • Vergaderingen vinden zoveel mogelijk online plaatsvinden. Wanneer het noodzakelijk is om een vergadering fysiek op school te laten plaatsvinden, dan alleen in een ruimte waar iedereen minimaal 1,5 meter afstand kan houden, er goed geventileerd kan worden en er mogen niet meer dan 30 personen fysiek in een ruimte aanwezig zijn. Medewerkers hebben de keuze om alle vergaderingen op afstand bij te wonen door dit af te stemmen met de voorzitter van de vergadering.
 • De ventilatie op school voldoet conform het Bouwbesluit. Verbeteringen aanbrengen waar mogelijk om de ventilatie verder te optimaliseren is het uitgangspunt. Daarnaast blijft aanvullend zelf op maat ventileren (ramen en deuren openen) ook van belang om de luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. Dit kan in ieder geval goed tijdens elke leswisseling en tijdens de pauze.
 • Het pauzeren vindt plaats buiten op het schoolplein op de onderbouw of bovenbouw. Hiervoor zijn extra tenten geplaatst. Buiten het schoolplein kan in tweetallen gepauzeerd worden.
 • Online contact tussen school en ouders is het uitgangspunt. Wanneer fysiek contact noodzakelijk is, dan kunnen ouders alleen naar school komen als zij niet in quarantaine zijnen als er een afspraak gemaakt is met een medewerker van school. Deze afspraken zijn bij voorkeur na de lessen.
 • Externen (niet zijnde medewerkers en leerlingen) melden zich bij de conci├źrge en beantwoorden de verplichte triagevragen. De externen mogen alleen onze gebouwen bezoeken als zij geen risico vormen.
 • Er is intensieve dagelijkse schoonmaak met extra desinfectie.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.
 • Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft ÔÇô conform overheidsregel ÔÇô tien dagen in thuisquarantaine.
 • Test ├ę├ęn van de leerlingen in een groep positief op corona? Dan blijft deze leerling in thuisquarantaine. De leerling en zijn of haar klasgenoten volgen voor 10 dagen na het laatste contact met deze leerling/leerlingen thuis onderwijs. Na tien dagen kunnen de leerlingen weer naar school.

De schoolleiding heeft contact met de GGD om advies in te winnen en met een informatief karakter.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top