Onderwijsondersteuning

Het originele Schoolondersteuningprofiel 2020 lezen? Klik hier.

Een kleine indruk van de inhoud:

Het Bertrand Russell college biedt de volgende basisondersteuning aan:

1. Nauwgezet signaleren, bespreken, registreren en onderzoeken van onderwijsbehoeften
• In kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen naar aanleiding van de informatie bij aanmelding en de overdrachtsgegevens
• Invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem van de school: basisvaardigheden, referentieniveaus en sociaal emotionele ontwikkeling• 2 x per jaar een bespreking van de leerlingen, analyse van de opbrengsten en – zo nodig – het opstellen van een plan van aanpak
• Indien nodig inschakelen van diagnostische expertise

2. De school heeft een veilig schoolklimaat
• De school heeft een verzuimprotocol, pestprotocol en interne contactpersoon
• De school hanteert het convenant ‘Veilige School’, de ‘Meldcode Kindermishandeling en
huiselijk geweld’ en heeft gemeenschappelijke afspraken/gedragscodes

3. Er is veel aandacht voor differentiatie: aansluiten bij wat de individuele leerling nodig heeft
• Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief(plan) (OPP)
• Aanpassingen in de lessen aan niveauverschillen en de leerstijl van leerlingen
• Protocollen voor dyslexie en dyscalculie
• Een protocol voor medische handelingen
• Aanpassingen voor leerlingen met een fysieke beperking
• Programma’s voor training sociale vaardigheden, faalangstreductie, introductie zij-instromers, studievaardigheden en huiswerkbegeleiding
• Programmaontwikkeling voor hoogbegaafden

4. Extra aandacht en tijd voor de leerling indien nodig:
• Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

5. Samenwerking met externe deskundigen en betrokkenen
• School maatschappelijk werk, jeugdarts, Jeugdteam, Centrum Jong, GGD, leerplichtambtenaar, Saenstroom Dienstencentrum

Meer lezen? Klik hier voor het originele Schoolondersteuningsprofiel 2020

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top