Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Personeelsgeleding  Yvonne van den Broek (lid GMR), Laura Carucci, Anna Hageman, Meindert Huisman (voorzitter), Teun Ostendorf, Marijke van Zuuk (secretaris)
Oudergeleding Birgit Bos, Sven Debetz, Lodie van Duijse (lid GMR)
Leerlingengeleding Elin Weijzig, Sander Worm

 

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, zoals begroting, formatie en het schoolplan. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg in eigen kring en met de schoolleiding.

De bevoegdheden van de MR zijn:

  • Informatierecht. Dit recht houdt in dat de directie alle inlichtingen, die de MR voor de vervulling van zijn taak nodig heeft, tijdig verstrekt.
  • Recht op overleg. De MR heeft het recht op overleg met de directie over alle zaken, waarbij de reden voor overleg moet worden vermeld.
  • Initiatiefrecht. Hierbij heeft de MR het recht om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen.
  • Instemmingsrecht. Dit recht houdt in dat de directie vooraf voor bepaalde, in het MR-reglement genoemde, zaken instemming van de MR nodig heeft, alvorens het besluit wordt uitgevoerd. Het gaat dan om zaken zoals verandering van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling/wijziging van het schoolplan, schoolreglement, veiligheidsbeleid, klachtenregeling, geldelijke bijdragen ouders. De directie mag het besluit niet uitvoeren als instemming ontbreekt.
  • Adviesrecht. Bij dit recht moet de directie bij een aantal in het MR-reglement vastgestelde aangelegenheden het advies van de MR vragen, zoals vaststelling/wijziging lesrooster, beleid m.b.t. organisatie van de school, begroting, formatie, organisatie. In dit geval mag de directie het advies van de MR naast zich neerleggen. Mocht er naar aanleiding daarvan een
  • geschil ontstaan tussen MR en directie, dan kan een van de partijen de Geschillencommissie inschakelen.

De MR is bereikbaar per mail m.huisman@bertrand.nl (voorzitter MR)

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top