Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Personeelsgeleding Marco Olij, voorzitter, Yvonne van den Broek, Marianne de Bruin, Birthe Davies, Meindert Huisman, Jaap Verbruggen (lid GMR)
Oudergeleding Marcel Fortuin (voorzitter GMR / secretaris MR), Erik Dijkman, Diana van der Poel
Leerlingengeleding  Louise Hogervorst, Soraya Rhijnsburger, Kim Verloop

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, zoals begroting, formatie en het schoolplan. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg in eigen kring en met de schoolleiding.

De bevoegdheden van de MR zijn:

  • Informatierecht. Dit recht houdt in dat de directie alle inlichtingen, die de MR voor de vervulling van zijn taak nodig heeft, tijdig verstrekt.
  • Recht op overleg. De MR heeft het recht op overleg met de directie over alle zaken, waarbij de reden voor overleg moet worden vermeld.
  • Initiatiefrecht. Hierbij heeft de MR het recht om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen.
  • Instemmingsrecht. Dit recht houdt in dat de directie vooraf voor bepaalde, in het MR-reglement genoemde, zaken instemming van de MR nodig heeft, alvorens het besluit wordt uitgevoerd. Het gaat dan om zaken zoals verandering van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling/wijziging van het schoolplan, schoolreglement, veiligheidsbeleid, klachtenregeling, geldelijke bijdragen ouders. De directie mag het besluit niet uitvoeren als instemming ontbreekt.
  • Adviesrecht. Bij dit recht moet de directie bij een aantal in het MR-reglement vastgestelde aangelegenheden het advies van de MR vragen, zoals vaststelling/wijziging lesrooster, beleid m.b.t. organisatie van de school, begroting, formatie, organisatie. In dit geval mag de directie het advies van de MR naast zich neerleggen. Mocht er naar aanleiding daarvan een geschil ontstaan tussen MR en directie, dan kan een van de partijen de Geschillencommissie inschakelen.

De MR is bereikbaar per mail m.olij@bertrand.nl (voorzitter MR)

Notulen MR en rector 22 januari 2018
Notulen MR 15 mei 2017
Notulen MR en rector 15 mei 2017
Notulen MR 27 februari 2017
Notulen MR 23 januari 2017
Notulen MR en rector 23 januari 2017
Notulen MR 24 oktober 2016
Notulen MR en rector 24 oktober 2016
Notulen MR 20 juni 2016
Notulen MR 17 mei 2016
Notulen MR 11 april 2016
Notulen MR 16 november 2015
Notulen MR 5 oktober 2015
Notulen MR 7 september 2015
Notulen MR 22 juni 2015

 

 

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top