Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Personeelsgeleding  Yvonne van den Broek (voorzitter), Anna Hageman (lid GMR), Teun Ostendorf, Meindert Huisman, Marijke van Zuuk (secretaris), Lobke Wijga
Oudergeleding Erik Dijkman, Diana van der Poel (lid GMR), Lodie van Duijse
Leerlingengeleding Mariska Frelier,┬áChim├Ęne Breuring, Emma Dijkman, Floris Kardinaal (reserve)

 

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, zoals begroting, formatie en het schoolplan. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg in eigen kring en met de schoolleiding.

De bevoegdheden van de MR zijn:

  • Informatierecht.┬áDit recht houdt in dat de directie alle inlichtingen, die de MR voor de vervulling van zijn taak nodig heeft, tijdig verstrekt.
  • Recht op overleg.┬áDe MR heeft het recht op overleg met de directie over alle zaken, waarbij de reden voor overleg moet worden vermeld.
  • Initiatiefrecht. Hierbij heeft de MR het recht om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen.
  • Instemmingsrecht. Dit recht houdt in dat de directie vooraf voor bepaalde, in het MR-reglement genoemde, zaken instemming van de MR nodig heeft, alvorens het besluit wordt uitgevoerd. Het gaat dan om zaken zoals verandering van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling/wijziging van het schoolplan, schoolreglement, veiligheidsbeleid, klachtenregeling, geldelijke bijdragen ouders. De directie mag het besluit niet uitvoeren als instemming ontbreekt.
  • Adviesrecht. Bij dit recht moet de directie bij een aantal in het MR-reglement vastgestelde aangelegenheden het advies van de MR vragen, zoals vaststelling/wijziging lesrooster, beleid m.b.t. organisatie van de school, begroting, formatie, organisatie. In dit geval mag de directie het advies van de MR naast zich neerleggen. Mocht er naar aanleiding daarvan een
  • geschil ontstaan tussen MR en directie, dan kan een van de partijen de Geschillencommissie inschakelen.

De MR is bereikbaar per mail m.olij@bertrand.nl (voorzitter MR)

 

Notulen MR 19 oktober 2020
Notulen MR 14 september 2020

Oudere Notulen

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top